Něco z historie

Sbor dobrovolných hasičů Panské Dubenky byl založen v roce 1900, ale již předtím fungovali v obci neoficiální hasiči, pro které byla za přispění telčské hraběnky zakoupena v roce 1866 čtyřkolová ruční stříkačka, do které se voda nalévala kbelíky ze studní a rybníků. Ve druhé polovině roku 1899 se občané obce rozhodli založit v obci hasičský sbor. Po obci byla obeslána přihlašovací listina a na sobotu 4.února 1900 svolali do domu starosty ustanovující valnou hromadu, této ustavující hromady se zúčastnilo 30 mužů. Toto datum tedy může považovat za založení Sboru dobrovolných hasičů Panské Dubenky. Jednatelem sboru se stává učitel p. František Miller a sbor se stává součástí Západomoravské župy č. 20 Ústřední jednoty hasičstva pro Moravu a Slezsko.  Obec v té době měla 52 domovních čísel s 346 obyvateli.


  Od svého vzniku sbor vyvíjí bohatou činnost, nejen odbornou, ale i společenskou. Pořádá přednášky, zábavy, plase, členové hrají ochotnické divadlo, účastní se v uniformách náboženských slavností. První roky činnosti byly opravdu bohaté, plné nadšení, ale postupně se projevuje menší zájem i nekázeň při výcviku. V roce 1905 se jednatelem sboru stává učitel p. Jaroslav Švinger. Činnost sboru je poněkud ochromena v období 1. světové války (1914-1918), kdy řada členů odchází na frontu a někteří se již nevrátili. V době války byl velitelem sboru p. František Bouzek a starostou p. Josef Jungmann,  v poválečných letech dochází ke generační výměně ve vedení sboru, jednatelem se stává Theodor Vyhlídal, starostou František Kos, velitelem Jan Kešner. Sbor má 28 řádných a 9 přispívajících členů. Činnost sboru se opět zlepšuje a rozvíjí. Členové se zapojují do kulturně osvětové činnosti, jako jsou oslavy 28.října a oslavy narozenin T. G. Masaryka, dvakrát ročně se hraje divadlo, pravidelně se pořádají plesy a letní výlety. Je připravována výstavba nové hasičské zbrojnice, ale do toho přichází 2. světová válka a okupace. Činnost hasičů není sice zakázána, ale silně omezena.


Po roce 1945 dochází k významným změnám v celé společnosti a tedy i v obci. Mladí se více zapojují do veřejného dění v obci, v roce 1948 je z obecních prostředků zakoupena nová stříkačka PS 6. V roce 1949 se obec stává součástí okrase Třešť, hasičský okrsek tvoří Panské Dubenky, Horní Pole, Domašín a Světlá. V roce 1950 sbor oslavil 50. výročí vzniku, jsou vyznamenáni zasloužilí členové, odpoledne proběhla hasičská soutěž za účasti pěti družstev, byli vystaveny hasičské stříkačky, mezi nimi i ta první z roku 1866, večer proběhla taneční zábava. V roce 1960 zaniká okres Třešť a obec se stává součástí okresu Jihlava, hasičský sbor se stává součástí okrsku Horní Dubenky, spolu s obcemi Horní Dubenky, Jihlávka, Klatovec, Kaliště a závodní požární sbor Janštýn, součástí tohoto okrsku je sbor doposud. Je přidělena nová stříkačka PS 8, ale bohužel při úklidu dochází ke zničení historických stříkaček z let 1866 a 1900.


Na konci sedmdesátých let dochází v obci k vybudování přírodního parketu, na kterém se pořádají pravidelné taneční zábavy jako součást okrskových hasičských soutěží, do výzbroje přichází nová hasičská stříkačka PS 12. Ve vedení sboru jsou starosta Jaroslav Matějka st., jednatelem ing. Václav Martínek. Po roce 1989 v rámci změn v celé společnosti dochází i k obměně ve vedení sboru starostou se stává Zdeněk dočkal, velitelem Zdeněk Martínek ml. a jednatelem Jaroslav Matějka ml.. Dochází k větší aktivitě ve sboru, což má za následek i výsledky v soutěžní oblasti, daří se třikrát za sebou vyhrát okrskovou soutěž. V roce 1994 se sbor zúčastní soutěže v rámci oslav 100 let sboru v Jihlávce, rok nato soutěže v Horních Dubenkách a Heřmanči,  v dalších letech soutěží v Janštýně, Chlumu u Třeboně, pravidelně se zúčastníme soutěže Memoriál Františka Pizy v Kališti. V rámci oslav 100 let sboru v roce 2000 pořádáme hasičskou soutěž, v jejímž rámci předvedli ukázky hasičské techniky příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, na této soutěži skončilo naše družstvo na druhém místě, stejně jako na dalších soutěžích v Kališti a Horních Dubenkách, těchto soutěžích se poprvé zúčastnilo i naše družstvo žen, které od té doby patří mezi pravidelné účastníky soutěží. V následujících letech se naše družstvo pravidelně účastní soutěží v Kališti, Horní Olešné, kde se nám v roce 2008 daří vyhrát putovní pohár a příležitostně i jiných soutěží v Jihlávce, Klatovci, Horních Dubenkách, Mrákotíně,  …. Sbor pravidelně pořádá hasičskou soutěž, po zavedení rotace okrskové soutěže po jednotlivých vsí pořádáme Pohár Soptíka. V roce 2000 při hledání pramenů k pořádání oslav 100 let sboru, jsme narazili na diplom z posledního ročníku pochodu z Počátek přes Javořici na taneční parket v Panských Dubenkách, od posledního ročníku uplynulo 15 let, při této příležitosti bylo rozhodnuto uspořádat koncem srpna ve spolupráci z obcí Býkovec minipochod na trase Býkovec – Rusko – Panské Dubenky, z této původně více méně sranda akce se postupem času stala největší akce v obci, které se pravidelně účastní více jak 300 lidí – Pochod Soptíka. Po rekonstrukci bývalé školy na místní kulturní zařízení dochází k pořádání dalších akcí i v zimním období, pouťová, posvícenská a josefovská zábava, tradiční velikonoční ping-pongový turnaj a zakončení roku, pravidelně 30.prosince. Sbor je současné době opět aktivní, ať již v pořádání různých akcí, účastí na soutěžích, nebo i na brigádách v rámci obce.

Není důležité vyhrát. Stačí nezkazit zábavu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one